doel

De stichting heeft ten doel (art. 2 van de Statuten) het behartigen van ideële belangen in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van de gezondheidszorg en welzijn, met bijzondere voorkeur voor de binnenvaart en van degenen die daarbij zijn betrokken of waren betrokken, alles in de ruimste zin van het woord.

Aanvragen kunnen worden gericht aan het bestuur van de stichting en worden geadresseerd aan het kantoor van Anker Insurance Company n.v. te Groningen.

Uit de aanvraag dient duidelijk te blijken waarvoor de bijdrage wordt gevraagd en wat het doel van de aanvragende instelling is. Veelal is dit met een exemplaar van de statuten te verduidelijken.

De aanvragen worden beoordeeld door het bestuur van de stichting. Het bestuur bepaalt eveneens de mate waarin in de kosten van de activiteit en/of voorziening wordt bijgedragen.